№ 2 АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

ҚҰРМЕТТІ   ӘРІПТЕСТЕР!

ҚР ДСМ «Академик Н.Ж. Батпенов атындағы ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығы» ШЖҚ РМК (ҰҒТОО), «Қазақстандық травматолог-ортопедтер қауымдастығы» РҚБ, Академик Нұрлан Батпенов атындағы қоғамдық қор Сіздерді 2021 ж.29 қыркүйек – 1 қазан аралығында Нұр-Сұлтан қаласында өтетін ҚР ДСМ Батпенов атындағы ҰҒТОО (бұрынғы ҚР ДСМ ТОҒЗИ) 20 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға шақырады.

Әлемде және ҚР-да COVID-19 таралуы бойынша эпидемиологиялық жағдайға байланысты конференция іс-шараларын  өткізудің бірлескен форматы (онлайн, бетпе-бет отырыстар) болжанады.

Бетпе-бет және онлайн баяндамалардың, мастер-кластар мен вебинарлардың кестесі мен бағдарламалары, сондай-ақ тіркелуге және қосылуға арналған сілтемелері бар интернет-платформа бойынша деректер кейінірек жіберілетін болады.

 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ҒЫЛЫМИ БАҒДАРЛАМАСЫ:

1.    Травматологиялық-ортопедиялық бейіндегі пациенттерге медициналық көмек көрсету (ортопедиялық-травматологиялық көмекті ұйымдастыру, денсаулық сақтауды цифрландыру, ақпараттық технологиялар).

2.    Сүйек пен буындардың зақымдануын емдеудегі инновациялық технологиялар (политравма, буындардың артроскопиясы және имплантациясы, спондилодез, бөгеуші остеосинтез, жасушалық және аддитивті технологиялар).

3.    Остеологиядағы сәулелік диагностика.

4.    Балалар травматологиясы мен ортопедиясының өзекті мәселелері. 

5.    Қазіргі жағдайдағы медициналық оңалту.

6.    Ортопедиялық және травматологиялық науқастарды емдеудегі қателіктер мен асқынулар.

Конференция бағдарламасында сателлиттік симпозиумдар, мастер-кластар, жас ғалымдар конкурсы, медициналық мақсаттағы бұйымдар көрмесі көзделген.

 

ҚАТЫСУ НЫСАНДАРЫ:

•    Конференция материалдары жинағында материалдар жариялау

•    Баяндама жасау / материалдарды жариялау

•    Делегат ретінде қатысу

•    Онлайн қатысу

 

ҚОЛЖАЗБАЛАРДЫ РЕСІМДЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Конференция материалдары «Traumatology and Orthopaedics of Kazakhstan» журналының арнайы шығарылымында жарияланады. Traumatology and Orthopaedics of Kazakhstan – «Қазақстан травматолог-ортопедтер қауымдастығы» РҚБ-ның халықаралық рецензияланатын журналы. Ғылыми мақалаларға қойылатын талаптармен www.journaltokaz.org журнал сайтында «Авторлар үшін» бөлімінде танысуға болады. Мақалаларды «онлайн-мақала беру» жүйесі арқылы беру қажет.

Тезистер қазақ, орыс және / немесе ағылшын тілдерінде ұсынылуы мүмкін. Тезис А4 форматындағы параққа бір жоларалық интервалмен, стандартты өрістермен (сол жақта – 3 см, оң жақта – 1 см, жоғарғы және төменгі жағында – 2 см) терілуі керек. Мәтін Word редакторында кез-келген нұсқада Arial шрифтімен, 12 кегльмен, тасымалсыз жазылуы керек.

Тезистің тақырыбын ресімдеу: бірінші жол – жұмыстың атауы қалың қаріппен қысқартусыз үш жолдан аспауы тиіс; екінші жол – автор(лар)дың тегі мен аты-жөні; үшінші жол – автор(лар)дың лауазымы, жұмыс орнының толық атауы, қаласы, елі және электрондық мекенжайы. Алғашқы үш жолды ортаға туралау қажет. Әрі қарай, бос орыннан кейін тезис мәтіні. Тезис мәтінін ені бойынша туралау қажет. Талаптарға сәйкес келмейтін тезистер түзету үшін қайтарылады. Көлемі 1 беттен кем тезистер қарастырылмайды.

Тезистің мәтінінде қарастырылып отырған мәселе, оны шешуге қолданылатын тәсіл нақты тұжырымдалуы керек, сонымен қатар алынған негізгі нәтижелер көрсетілуі керек. Тезистің құрылымына мыналар кіруі керек: зерттеу мақсатын сипаттайтын кіріспе, материалдар мен әдістер, талқылау нәтижелері, тұжырымдар мен негізгі сөздер. Негізгі сөздерді таңдау кезінде авторлар Index Medicus (Medical Subject Headings) медициналық пәндік айдарларын пайдалануы тиіс. Тезиске 1 кестені немесе суретті қосуға рұқсат етіледі.

Тезисті редакцияның editor.journaltokaz@gmail.com электронды поштасы арқылы жіберу керек.

Авторлар материалдың ғылыми мазмұны мен баяндалуына жауапты болады.

Мақалалар мен тезистер 2021 жылдың 10 тамызына дейін қабылданады. 

Жариялау тегін.

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОНДАРЫ:

 

(7172) 54-75-32 – директордың ғылыми жұмыс және стратегия жөніндегі орынбасары, PhD, Батпен А.Н.

E-mail: batpen_a@niito.kz

ҚҒЗО жетекшісі, м. ғ. к., доц. Оспанов Қ.Т.,

E-mail: ospanov_k@niito.kz

 (7172) 54-77-17 ішкі.163, +77019404116 ұялы тел. – ҰҒТОО ғылыми хатшысы, м. ғ. к. Абдрахманова А.С., 

E-mail: abdrakhmanova_a@niito.kz 

 (7172) 54-77-17 – ҰҒТОО ж. ғ. қ., м. ғ. к. Джақсыбекова Г.К.,

E-mail: g.jaxybekova@mail.ru

Тел/факс: 8 (7172)54-75-32, 54-76-56 


INFORMATIONAL LETTER #2

DEAR   COLLEAGUES!

 

RSE on REM “National Scientific Center of Traumatology and Orthopedics named after academician N.D. Batpenov” of MH RK (NSCTO), Republican Public Association “Kazakhstan Association of Trauma orthopedists”, Public Fund named after Academician Nurlan Batpenov invite you to participate in the International Scientific and Practical Conference dedicated to the 20th anniversary of NSCTO named after acad. N.D. Batpenov of MH RK (former SRITO OF MH RK), to be held in Nur-Sultan (Astana) from 29 September to 1 October 2021.

Due to the epidemiological situation in the world and in the Republic of Kazakhstan on the spread of COVID-19 infection, a combined format for holding conference events (online, face-to-face meetings) is expected. 

The schedule and programs of live and online speech presentations, master classes and webinars, as well as data on the Internet platform with links for registration and connection will be sent out later. 

 

SCIENTIFIC PROGRAM OF THE CONFERENCE:  

1. Provision of medical care to patients with a traumatological and orthopedic profile (organization of orthopedic and traumatological care, digitalization of healthcare, information technology). 

2. Innovative technologies in the treatment of bone and joint injuries (polytrauma, arthroscopy and joint implantation, spinal fusion, blocking osteosynthesis, cellular and additive technologies).

3. X-ray diagnostics of osteology.

4. Current problems of pediatric traumatology and orthopedics. 

5. Medical rehabilitation in modern conditions.

6. Mistakes and complications in the treatment of orthopedic and trauma patients. 

The conference program includes satellite symposia, master classes, a competition for young scientists, an exhibition of medical devices.   

 

FORMS OF PARTICIPATION:

•    Publication of materials in the collection of conference materials

•    Presentation / publication of materials

•    Participation as a delegate

•    Online participation

 

MANUSCRIPTS PREPARATION GUIDE:

Conference materials will be published in a special edition of the journal "Traumatology and Orthopedics of Kazakhstan". Traumatology and Orthopedics of Kazakhstan is an international peer-reviewed journal of the RPA (Republican public association) "Kazakhstan Association of Orthopedic Traumatologists" of open access. The requirements for scientific articles can be found on the website of the journal www.journaltokaz.org in the section "For Authors". Articles must be submitted through the "online article submission" system.

Abstracts can be submitted in Kazakh, Russian, and English. The abstract should be typed on a sheet of A4 format with single line spacing, standard margins (on the left - 3 cm, on the right - 1 cm, above and below - 2 cm). The text must be typed in any version of editor “Word”, the type size should be – 14. Only “Times New Roman” font is accepted, without hyphenation.

Title design: first line - title of work in capital letters in bold, no more than three lines without abbreviations, third line - initials, surname (s), author (s). Next to the author’s name index, indicate the number of the organization, same number in the name of the organization, and in the fourth line please write the full name of the institution, city. Align the first three lines to the right edge of the sheet. Then, the text of the abstract must be separated by a space. Justify the abstract text in width. The indent of the new line is 1 cm. Abstracts that do not meet the requirements will be returned for correction. Abstracts less than 1 page will not be accepted.

The abstract should include the formulated problem, the approach which was used to solve it, and the main obtained results. The abstract structure should include introductions, the aim, materials and methods, results, and discussion. No more than 1 table or figure is allowed to include the abstract. Authors should use (Medical Subject Headings) Index Medicus medical subject headings when selecting keywords. No more than 1 table or figure is allowed per thesis.

The abstract should be submitted to the editorial office by e-mail to the address: ntoniito@rambler.ru.

Abstracts should be written correctly, without spelling, punctuation, and stylistic mistakes. The author is responsible for the scientific content and presentation of the material.

 

Articles and abstracts are accepted until August 10, 2021. 

There is no fee for publication.  

 

ORGANIZING COMMITTEE CONTACT NUMBERS:

 

(7172) 54-75-32 – Arman Batpen – Deputy Director for Science and Strategy, PhD.

E-mail: batpen_a@niito.kz

Kuanysh Ospanov – Head of the Center for Applied Scientific Research, Candidate of Medical Science, Assistant Professor,

E-mail: ospanov_k@niito.kz

(7172) 54-77-17, inter. exten. 163, mobile phone +77019404116 – Aliya Abdrakhmanova – Scientific Secretary of NSCTO, Candidate of Medical Science, 

E-mail: abdrakhmanova_a@niito.kz 

(7172) 54-77-17 – Galina Jaxybekova – Leading researcher of NSCTO, Candidate of Medical Science,

E-mail:  g.jaxybekova@mail.ru

Tel/Fax: 8 (7172)54-75-32, 54-76-56 


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  № 2

УВАЖАЕМЫЕ   КОЛЛЕГИ!

 

РГП на ПХВ «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.» МЗ РК (ННЦТО), РОО «Казахстанская Ассоциация травматологов-ортопедов», общественный фонд им. академика Нурлана Батпенова приглашают Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию ННЦТО имени академика Батпенова Н.Д. МЗ РК (бывший НИИТО МЗ РК), которая состоится в г. Нур-Султан (Астана) 29 сентября – 1 октября  2021 г.

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире и РК по распространению COVID-19, предполагается совмещенный формат проведения мероприятий конференции (онлайн, очные заседания). 

Расписание и программы очных и онлайн выступлений, мастер-классов и вебинаров, а также данные по интернет-платформе с ссылками для регистрации и подключения будут разосланы позднее.

 

НАУЧНАЯ   ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:  

1.    Оказание медицинской помощи пациентам травматолого-ортопедического профиля (организация ортопедо-травматологической помощи, цифровизация здравоохранения, информационные технологии). 

2.    Инновационные технологии в лечении повреждений костей и суставов (политравма, артроскопия и имплантация суставов, спондилодез, блокирующий остеосинтез, клеточные и аддитивные технологии).

3.    Лучевая диагностика в остеологии.

4.    Актуальные проблемы детской травматологии и ортопедии. 

5.    Медицинская реабилитация в современных условиях.

6.    Ошибки и осложнения в лечении ортопедо-травматологических больных. 

 

В программе конференции предусмотрены сателлитные симпозиумы, мастер-классы, конкурс молодых ученых, выставка изделий медицинского назначения.  

ФОРМЫ УЧАСТИЯ:

•    Публикация материалов в сборнике материалов конференции

•    Выступление с докладом/публикация материалов

•    Участие в качестве делегата 

•    Онлайн участие

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ

Материалы конференции будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Traumatology and Orthopаedics of Kazakhstan». Traumatology and Orthopаedics of Kazakhstan – международный рецензируемый журнал РОО «Казахстанская Ассоциация травматологов-ортопедов» открытого доступа. С требованиями к научным статьям можно ознакомиться на сайте журнала www.journaltokaz.org в разделе «Для авторов». Статьи необходимо подать через систему «онлайн-подачи статей».

 

Тезисы могут быть представлены на казахском, русском и/или английском языках. Тезис должен быть набран на листе форматом А4 с одинарным межстрочным интервалом, стандартными полями (слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см). Текст необходимо печатать в редакторе Word любой версии шрифтом Arial, 12 кеглем, без переносов.

 

Оформление заголовка тезиса: первая строка – название работы жирным шрифтом не более трех строк без сокращений; вторая строка – фамилия(ии) и инициалы, автора(-ов); третья строка - должность, полное наименование места работы, город, страна и электронный адрес автора(-ов). Выравнивание первых трех строчек по центру. Далее, после пробела, текст тезиса. Выравнивание текста тезиса по ширине. Тезисы, не соответствующие требованиям, возвращаются для исправления. Тезисы объемом менее 1 стр. не рассматриваются.

 

В тексте тезиса должны быть четко сформулированы рассматриваемая проблема, используемый подход к ее решению, а также изложены основные полученные результаты. Структура тезиса должна включать: введение с описанием цели исследования, материалы и методы, результаты с обсуждением, выводы и ключевые слова.  При выборе ключевых слов, авторы должны использовать медицинские предметные рубрики (Medical Subject Headings) Index Medicus. 

 

Допускается включение не более 1 таблицы или рисунка в тезис.

Тезис следует направить по электронной почте редакции: editor.journaltokaz@gmail.com.

Авторы несут ответственность за научное содержание и изложение материала.

Статьи и тезисы принимаются до 10 августа 2021 года. 

Публикация бесплатная. 


Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию "Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.", 29 сентября - 01 октября 2021г.

Итоги международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию ННЦТО имени академика Батпенова Н.Д. (пресс-релиз)

https://nscto.kz/index.php/novosti/itogi-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-press-reliz

 

Резолюция Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию ННЦТО имени академика Батпенова Н.Д.

https://nscto.kz/index.php/novosti/rezolyutsiya-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-posvyashchennoj-20-letiyu-nntsto-imeni-akademika-batpenova-n-d

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ННЦТО - день 1

https://www.youtube.com/watch?v=wKLCXHmynR0&t=102s

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ННЦТО - английская версия, день 1

https://www.youtube.com/watch?v=-AzIJswGisU&t=14s

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ННЦТО - день 2

https://www.youtube.com/watch?v=HDug6HTQQk0&t=1s

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ННЦТО - английская версия, день 2

https://www.youtube.com/watch?v=qdTjWpdfZ94&t=443s

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ННЦТО - день 3

https://www.youtube.com/watch?v=-OBHh_Nvc_0

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ННЦТО - английская версия, день 3

https://www.youtube.com/watch?v=KvL_KGyk0aY&t=3781s


КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА:

8 (7172) 54-75-32 – заместитель директора по научной работе и стратегии, PhD, Батпен А.Н.

E-mail: batpen_a@niito.kz

руководитель ЦПНИ,  к.м.н., доц. Оспанов К.Т.,

E-mail: ospanov_k@niito.kz

8 (7172) 54-77-17 вн.163, +77019404116 моб.тел. – ученый секретарь ННЦТО,  к.м.н. Абдрахманова А.С., 

E-mail: abdrakhmanova_a@niito.kz 

 8 (7172) 54-77-17  – в.н.с. ННЦТО,  к.м.н. Джаксыбекова Г.К.,

Тел/факс: 8 (7172)54-75-32, 54-76-56